• Homepage
  • Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní www.vedomecviceni.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelem

Lukáš Chvátal, se sídlem Všehrdova 562/6, 118 00, Praha 1 – Staré město

IČ: 08595801
není plátcem DPH
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1
adresa pro doručování: Všehrdova 562/6, 118 00 Praha 1 – Staré Město
telefonní číslo: 420 721 124 408
kontaktní e-mail: vedomecviceni@gmail.cz
jako poskytovatelem služeb a vámi jako uživatelem služeb.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.          Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Smlouvou o poskytování služeb (nebo jinou obdobnou; dále jen „smlouva“) se vám zavazujeme poskytnout službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a podmínky poskytnutí služby v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy jsou v článku 6 a vaše práva z vadného plnění včetně postupu reklamace naleznete v článku 7.

1.2.          Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme poradenské služby, konzultační a edukační činnost v oblasti osobního rozvoje, a to i prostřednictvím on-line kurzů. Na webovém rozhraní si též můžete objednat a zakoupit i jiné služby nabízené na webovém rozhraní. Nejedná se o poskytování služeb, které podléhají zvláštnímu povolení (vyjma oprávnění živnostenského).

Vezměte na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.

Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí vás jako uživatele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

1.3.          Jedná se o spotřebitelskou smlouvu? O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4.          Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

–      těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

–      Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

–      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

–      objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

–      zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

–      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právním. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6.          Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Uzavření smlouvy
2.1.          Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali peníze v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této platby z naší strany.

2.2.          Jak podat objednávku služby Den vědomého cvičení s Lukášem, Setkání s Lukášem, VIP měsíční péče online s Lukášem, individuální Terapie s Lukášem či jiné služby uvedené na webovém rozhraní?

Na webovém rozhraní je možné objednat služby podle  volných termínů provozovatele služeb, případně je možné poskytovatel kontaktovat s žádostí i jiný vhodný termín. Pro objednávku Den vědomého cvičení s Lukášem či Setkání s Lukášem prosím zvolte volný termín uvedený na webovém rozraní. Následně budete přesměrováni na webový formulář, kde je nutné vyplnit všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení konkrétní služby a vaše kontaktní údaje.

Předchozí odstavec se v přiměřeném rozsahu použije též na objednávku VIP měsíční péče online s Lukášem, případně na jinou obdobnou službu, kterou na webovém rozhraní nabízíme.

Závaznou objednávku pro účast na Dni vědomého cvičení s Lukášem, Setkání s Lukášem, VIP měsíční péče online s Lukášem či jinou obdobnou službu podáte stisknutím tlačítka „Objednávám“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

V případě, že budete mít zájem o poskytnutí služby v jiném datu, než je uvedeno ve webovém rozhraní, zašlete nám prosím závaznou objednávku na vámi preferovanou službu objednáním jedné z variant dostupných na webovém rozhraní. V závislosti na zvolené variantě vás budeme kontaktovat a domluvíme s vámi konkrétní datum a čas služby. Závazná objednávka je v takovém případě podána potvrzením data a času individuálního sezení či termínu pro poskytnutí služby prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru.

Celou objednávku lze podat též prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. V případě uzavření objednávky prostřednictvím telefonu následně zasíláme potvrzení prostřednictvím e-mailu.

2.3.          Další ustanovení o objednávce služeb

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Berete na vědomí, že v případě některých služeb máte povinnost součinnosti. Při poskytování takových služeb jde případné neposkytnutí součinnosti z vaší strany k vaší tíži.

2.4.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno či sděleno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.5 těchto obchodních podmínek). Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5.          Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva? O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy vám poskytneme objednanou službu nebo kdy zaplatíte cenu za službu (podle toho, co nastane dříve).

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny nebo vám bude sdělen způsob, jakým bude konečná cena vypočtena (v závislosti na zvoleném způsobu platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství služeb, e-mailovou a fyzickou adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.6.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem na vaši žádost. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

CENA
3.1.          Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Ceny uvedené u prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Pokud by již v průběhu objednávání nebyly aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

3.2.          V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni vám službu poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.3.          Lze kombinovat slevy z ceny služeb?

Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.          Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

–      bezhotovostně před dodáním služeb převodem na náš bankovní účet.

4.2.          Kdy nastane splatnost ceny služby?

Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme platbu den před službou, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.1.          Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny (příp. zálohy) za služby před poskytnutím služby.

4.2.          Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou, pokud si tak budete přát.

POSKYTNUTÍ SLUŽBY
5.1.          Den vědomého cvičení s Lukášem

Služba Den vědomého cvičení s Lukášem je poskytována vždy v termínech uvedených na webovém rozhraní (v objednávce) a na místech dohodnutých v e-mailové či telefonické komunikaci. Službu lze uskutečnit i prostřednictvím on-line komunikačních prostředků na dálku.

Služba Den vědomého cvičení s Lukášem bude poskytnuta po uhrazení ceny služby. Bližší popis služby je vždy uveden na webovém rozhraní.

Služba Den vědomého cvičení s Lukášem je z důvodu její vysoké individualizace určena výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služba Den vědomého cvičení s Lukášem není tedy přenosná na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání, propadá vám tato služba bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

5.2.          Setkání s Lukášem

Služba Setkání s Lukášem je poskytována vždy v termínech uvedených na webovém rozhraní (v objednávce) a na místech dohodnutých v e-mailové či telefonické komunikaci. Službu lze uskutečnit i prostřednictvím on-line komunikačních prostředků na dálku.

Služba Setkání s Lukášem bude poskytnuta po uhrazení ceny služby. Bližší popis služby je vždy uveden na webovém rozhraní.

Služba Setkání s Lukášem je z důvodu její vysoké individualizace určena výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služba Setkání s Lukášem není tedy přenosná na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání, propadá vám tato služba bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

5.3.          Individuální terapie s Lukášem

Služba Individuální terapie s Lukášem je poskytována vždy v termínech uvedených na webovém rozhraní (v objednávce) a na místech dohodnutých v e-mailové či telefonické komunikaci. Službu lze uskutečnit i prostřednictvím on-line komunikačních prostředků na dálku.

Služba Individuální terapie s Lukášem bude poskytnuta po uhrazení ceny služby. Bližší popis služby je vždy uveden na webovém rozhraní.

Služba Individuální terapie s Lukášem je z důvodu její vysoké individualizace určena výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v objednávce. Služba Setkání s Lukášem není tedy přenosná na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání, propadá vám tato služba bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

5.4.          VIP měsíční péče online s Lukášem

Služba VIP měsíční péče online s Lukášem je zpravidla poskytována na měsíční bázi, v termínech a prostřednictvím komunikačních prostředků dohodnutých v e-mailové či telefonické komunikaci.

Služba VIP měsíční péče online s Lukášem bude poskytnuta po uhrazení ceny služby. Bližší popis služby je vždy uveden na webovém rozhraní.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání, propadá vám tato služba bez nároku na jakoukoliv náhradu. Ve výjimečných případech lze po předchozí domluvě s poskytovatelem změnit domluvený termín.

V případě, že během VIP měsíční péče online s Lukášem dojde z technických důvodů k přerušení spojení, domluvíme se v případě vašeho zájmu na náhradním termínu, nebo vám nabídneme jiné vhodné řešení.

5.5.          Společná ustanovení o poskytování služeb

Co se týká jednotlivých výstupů z poskytnutých služeb a příslibů předpokládaných výsledků uvedených na webovém rozhraní u jednotlivých služeb, tak ty jsou uvedeny dle zkušeností zpravidla ve značné části případů poskytovatele, resp. z běžné praxe při poskytování služeb. Samozřejmě se mohou v některých specifických případech lišit. V rámci spolupráce však může být mezi stranami dohodnuto i odlišně.

Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech služby uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň objednané služby, termín či místo konání. Veškeré služby lze poskytovat i prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby (včetně kopírování nahrávek on-line přenosů, videí apod.), případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám, pokud vám to výslovně není povoleno.

V případě, že jsou na webovém rozhraní nabízeny další služby zde neuvedené, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek, pokud to povaha takové služby nevylučuje.

ZMĚNA ZRUŠENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1.          Jak můžete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb?

V souladu s občanským zákoníkem není možné odstoupit zejména od smluv, jejichž předmětem je účast na přednášce či individuální sezení poskytované v určeném termínu. Tyto služby spadají pod smlouvy o využití volného času, pokud jsou tyto služby poskytovány v určeném termínu, dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku.

Od služeb, jejichž předmětem je zpřístupnění on-line videa, on-line přednášky či on-line konference, můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy vám bylo doručeno potvrzení objednávky z naší strany. Aktivační klíč vám bude dodán až po uplynutí této 14denní lhůty.

Vezměte však na vědomí, že pokud vyjádříte výslovný souhlas s dodáním služby (zejména on-line videa, přednášky či konference) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo na e-mail.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se službou poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět.

6.2.          Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného daru na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že dar nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3.          Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

–      technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 3.1 těchto obchodních podmínek);

–      neobdrželi jsme od vás cenu služby;

–      z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout službu;

–      on-line službu nebude možné vzhledem k technickým problémům vysílat nebo nebude naplněna kapacita;

–      plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu služby, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění vůči nám se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.1.          Za jaké vady odpovídáme?

Odpovídáme vám za to, že naše služba nemá při poskytnutí vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

–      odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;

–      je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;

–      je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

–      je v souladu s požadavky právních předpisů.

7.2.          Jaká je záruční doba na poskytované služby?

Námi poskytované služby je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby z naší strany. Doporučujeme vám nicméně služby reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co jste vadu objevili, ideálně v průběhu jejich poskytování. Usnadní to postup reklamace.

7.3.          Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

a)    bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby);
b)    přiměřenou slevu z ceny služby;
c)    odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).
Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

7.4.          Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

–      jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

–      jste vadu sami způsobili.

7.5.          Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit e-mailem, telefonicky či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
8.1.          Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2.          Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.

8.3.          Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: 420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: 420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČLENSKÁ SEKCE A REGISTRACE DO ČLENSKÉ SEKCE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
9.1.          Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Po zaplacení jakékoliv služby dle čl. 5 těchto obchodních podmínek vám budou na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové k údaje k Členské sekci. Přístupové údaje do uživatelského účtu (členské sekce) uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při objednávání služby registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

9.2.          K čemu uživatelský účet a členská sekce slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat služby, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

V rámci členské sekce můžete využívat různých nabídek spolupracujících subjektů poskytovatele služeb. Zároveň jsou v členské sekci umístěna různá videa a články, které máte možnost po dobu trvání členství neomezeně prohlížet. Videa a články nesmíte jakýmkoliv způsobem zpřístupnit třetí osobě bez našeho předchozího souhlasu.

Členská sekce může obsahovat i jiné výhody. Podrobný popis všech výhod bude vždy uveden na webovém rozhraní.

9.3.          Kdy můžeme váš uživatelský účet či přístup co členské sekce zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

9.4.          Na jak dlouhou dobu je umožněn přístup do členské sekce?

Uživateli je zpřístupněna členská sekce bezodkladně po uhrazení služby, a to po dobu trvání spolupráce, resp. poskytování služby poskytovatelem.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
10.1.      Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.2.      Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky, včetně webových stránek třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14. 4. 2020

Moji partneři